Hey! Leuk dat je er bent. Veel shopplezier -X- Willemijn

Algemene voorwaarden

illustration-6

Algemene voorwaarden

 

 Algemeen 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sweet Jewellery zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sweet Jewellery worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sweet Jewellery ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Sweet Jewellery zijn vrijblijvend en Sweet Jewellery behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sweet Jewellery. Sweet Jewellery is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sweet Jewellery dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2.3 Na het plaatsen van jouw bestelling is het niet meer mogelijk dit online te wijzigen of annuleren, wel heb je het recht het pakket bij aflevering te weigeren en dit retour afzender terug te sturen.

2.4 Druk- en zetfouten zijn voorbehouden en kunnen nooit leiden tot aanspraak maken op een product of aanbieding.

 

3. Prijzen en acties 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. 

3.2 Wanneer je een item hebt besteld en deze later in de sale komt, dan wel goedkoper wordt aangeboden, dan kunnen wij de korting helaas niet met terugwerkende kracht verrekenen. 

3.3 Acties (zowel kortlopend als langlopend) zijn niet te combineren. Artikelen gekocht in een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie. 

3.4 Aankopen bij 1+1 gratis acties worden in de factuur aangeduid als 50% korting. Om deze 50% te ontvangen dient de klant beide artikelen af te nemen van Sweet Jewellery. Mocht één van de artikelen worden geretourneerd, vervalt de korting en betaalt de klant de reguliere prijs. Er zal in deze situatie geen restitutie zijn van het actie bedrag.

3.5 Stapel korting: Om deze korting te ontvangen dient de klant alle artikelen af te nemen van Sweet Jewellery. Mochten er artikelen worden geretourneerd en valt het bedrag na retourneren in een andere kortingscategorie, dan wel geen kortingscategorie, vervalt de korting en betaalt de klant de reguliere prijs of ontvangt de klant de korting van de desbetreffende categorie. Er zal in deze situatie geen restitutie zijn van het actie bedrag. 

3.6 Oplopende Kortingen, in het geval Sweet Jewellery besluit om een oplopend kortingspercentage te hanteren per dag, kan dit niet met terugwerkende kracht worden verrekend. De geldende korting per dag, is voor die dag de vastgestelde korting en die kan op de daaropeenvolgende dagen niet met terugwerkende kracht worden verrekend. 

3.7 Mocht u uw aankoop gedaan hebben en de kortingscode zijn vergeten, dan is het helaas niet mogelijk om dit terug te draaien. Ditzelfde geldt voor het invoeren van een verkeerde code.

3.8 Op al uw aankopen is het gebruik van 1 kortingscode toegestaan, u kunt niet meerdere kortingscodes tegelijk gebruiken bij uw bestelling.


4. Betaling 

4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 
Hierin vindt u tevens hoe u uw aankoop kunt retourneren.

4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling. 

4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: iDEAL,  Bancontact, Paypal, KBC/CBC, Belfius en SOFORT Banking.

4.4 De betaling dient volledig binnen zeven (7) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Sweet Jewellery de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sweet Jewellery gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.5 Sweet Jewellery verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is. 

5. Levering 

5.1 Levering door Sweet Jewellery vindt plaats binnen 1 tot 5 werkdagen na bestelling, tenzij door Sweet Jewellery anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Sweet Jewellery. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 

5.2 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan DHL. Deze bezorgen normaliter binnen 1 werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.  Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 

6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Sweet Jewellery verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over. 

7. Herroepingsrecht 

7.1 Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Daarna heeft de consument 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sweet Jewellery retourneren, conform de door Sweet Jewellery verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Instructies retourneren; verpak je items (onbeschadigd & ongedragen) en je pakbon in de orginele verpakking en plak deze dicht, meld je retour aan / verzend je retour via een vervoerder naar keuze.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren van je items. Vraag dus altijd om een bewijs (track & trace code). Retourkosten zijn voor eigen rekening. 

7.2 Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen er geen kosten voor rekening als de klant onze hierboven aangegeven informatie opvolgen. alle andere manieren van retourneren dan de onze, zijn voor eigen rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sweet Jewellery dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.

7.3 Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Sweet Jewellery alleen worden uitgesloten indien Sweet Jewellery dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door Sweet Jewellery tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. in verband met de hygiëne mogen oorbellen niet geretouneerd worden! De oorbellen worden verzegeld verzonden (in een doorzichtig zakje). Na het openen van dit doorzichtige zakje kun je deze niet meer retour sturen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

7.4 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Sweet Jewellery te melden. 

7.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sweet Jewellery de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 

7.6 Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd indien: 

- het artikel is gewassen en/of gedragen. 

- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd. 

- het artikel gebruikerssporen bevat, zoals make-up of parfumgeuren of haren.

- u de artikelen zo behandeld heeft, dat deze door duidelijk zichtbare redenen niet meer doorverkoop baar is.

7.7 Door de aangescherpte maatregelen, rondom het Corona virus, is het helaas niet mogelijk om je pakketje retour te brengen op ons kantoor. 


8. Garantie 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing. 

9. Bestellingen/communicatie 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sweet Jewellery, dan wel tussen Sweet Jewellery en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sweet Jewellery, is Sweet Jewellery niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sweet Jewellery. 

10. Overmacht 

10.1 Sweet Jewellery heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Sweet Jewellery gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sweet Jewellery kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt. 

11. Diversen 

11.1 Indien u aan Sweet Jewellery schriftelijk opgave doet van een adres, is Sweet Jewellery gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Sweet Jewellery schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

11.2 Wanneer door Sweet Jewellery gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sweet Jewellery deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sweet Jewellery in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sweet Jewellery vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4 Sweet Jewellery is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

12. Bescherming van persoonsgegevens 

12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Sweet Jewellery zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. 

12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Sweet Jewellery (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Sweet Jewellery via info@sweetjewellery.nl. Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen. 

Het auteursrecht van de website Sweet Jewellery en Sweet Baby wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan Sweet Jewellery. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van Sweet Jewellery. Het auteursrecht van alle foto's, portretten en social media uitingen is uitdrukkelijk voorbehouden en eigendom van Sweet Jewellery. Bij misbruik van onze foto's, portretten en social media uitingen, zullen wij u kosten in rekening brengen voor het gebruik. De kosten voor het gebruik betreft de hoogte van de licentievergoeding die normaliter zou zijn betaalt, na het sluiten van een rechtsgeldige licentieovereenkomst (750 euro per foto). Daarnaast kunnen bijkomende kosten worden gevorderd, indien Sweet Jewellery haar persoonlijke- alsook morele rechten worden geschonden. Hieronder wordt onder andere (doch niet limitatief) verstaan het verminken van foto's, alsook het gebruik maken van materiaal zonder naamsvermelding. Voor beide inbreuken wordt het tarief van de licentie verhoogd met 100%.

Verder hanteren wij de voorwaarden van DuPho en BeeldAnoniem bij geschillen.

 

 

 Ook leuk voor jou!

illustration-2
Navigating through the elements of the carousel is possible using the tab key. You can skip the carousel or go straight to carousel navigation using the skip links.
Haarelastiekjes
6 Stuks Bruin
€ 8,99
Willemijn
Onderrokje Zand
v.a. € 19,99
Meia
Vest Beige
v.a. € 39,99
Willemijn
Onderrokje Zwart
v.a. € 19,99
Saartje
Musthave🥰
Top Kant Kobalt
v.a. € 19,99
Giftcard € 75,-
€ 75,00
Giftcard € 50,-
€ 50,00
Giftcard € 25,-
€ 25,00
Roos
Gehaakt Vest Navy
v.a. € 39,99
Roos
Geweldig🤩
Gehaakt Vest Fuchsia
v.a. € 39,99